مهندس میلاد علیزاده

مهندس میلاد علیزاده

توضیحات تستی

رزومه ها

ارائه یک روش جدید ترکیبی رمزنگاری در رایانش ابری به منظور افزایش امنیت

ارائه یک روش جدید ترکیبی رمزنگاری در رایانش ابری به منظور افزایش امنیت