کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی سردشت

دکتر بهروز خضری

دکتر بهروز خضری

رئیس دانشگاه
خضر عزیزی

خضر عزیزی

رسول بریاجی

رسول بریاجی

فرهاد محمودزاده

فرهاد محمودزاده

خالد اسماعیل زاده

خالد اسماعیل زاده

فواد مولانی

فواد مولانی